Bowen - Shiatsu - Massage Praktijk Babs

Algemene voorwaarden Bowen, Shiatsu, Massage Praktijk Babs


De algemene voorwaarden liggen ter inzage in de praktijk en staan vermeld op de website: www.massagepraktijkbabs.nl
 
Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bowen, Shiatsu, Massage Praktijk Babs,  Gevestigd aan de van Harinxmastraat 20, Ternaard.  Telefoon: 06-12334354 Email: massagepraktijkbabs@gmail.com,  KVK: 01157317 Aangesloten bij de NVST (Ned. Vereniging van Soma Therapeuten), Licentienummer: L2164 AGB-code zorgverlener 90036440/ AGB-code praktijk 90-15197 Aangesloten bij het RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg & het TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg. Licentienummer: 107034R. Hierna genoemd: Massagepraktijk Babs.
 
Dienstverlening: Het verzorgen van individuele therapeutische- of ontspanningsbehandelingen door middel van vormen van bowentherapie, shiatsu-therapie en/of vormen van massagetherapie. Alle behandelingen, met uitzondering van erotische en medische behandelingen, toegepast door Babs Alberts  van Bowen, Shiatsu, Massage Praktijk Babs. De Cliënt (Opdrachtgever): Ieder persoon, die met een overeenkomt of consult is aangegaan voor het, tegen betaling, laten verrichten van massages, het geven van workshops, trainingen, lezingen of presentaties. Hierna genoemd de cliënt.
 
Consult (Behandeling): Een overeenkomst tussen cliënt (persoon en/of bedrijf) en massagepraktijk Babs, waarbij tegen betaling door de cliënt, een behandeling wordt gegeven door Babs Alberts van massagepraktijk Babs. Hierna genoemd een consult.
 
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten aangegaan met particulieren, instellingen en ondernemingen. 1.3 Alle consulten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Massagepraktijk Babs schriftelijk is bevestigd.
 
Artikel 2 Algemeen 2.1 U gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra u een afspraak maakt met Massagepraktijk Babs voor de aangeboden diensten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Massagepraktijk Babs. 2.3 Massagepraktijk Babs is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. 2.4 Massagepraktijk Babs is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen. Als dit plaatsvindt wordt het consult beëindigd. U bent wel het volledige bedrag voor de behandeling verschuldigd.
 
Artikel 3 Toepasselijkheid 3.1 Ten alle tijden zijn de Algemene Voorwaarden van Massagepraktijk Babs van toepassing. 3.2 Voor iedere consult zal een factuur worden opgemaakt. De in het bezit van Massagepraktijk Babs zijnde kopie factuur, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid.
 
 
Artikel 4 Omvang Dienstverlening 4.1 Diensten worden door Massagepraktijk Babs conform de afspraak verleend. 4.2 Consulten worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd. De tijd is, uitzonderingen daargelaten, inclusief het omkleden van de cliënt, het afnemen van een anamnese of het maken van een vervolgafspraak. 4.3 Een consult bij Massagepraktijk Babs vindt uitsluitend op afspraak plaats. 4.4 Massagepraktijk Babs is aangesloten bij organisaties waaronder de NVST (Ned. Vereniging van Soma Therapeuten; www.nvst.nl ) en de RBZC (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) in combinatie met het TZC (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Cliënten met een aanvullende verzekering kunnen hierdoor in veel gevallen een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor hun behandeling. Massagepraktijk Babs staat vermeld in de Zorggids (Vergelijk & Kies). Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar.
 
Artikel 5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van Massagepraktijk Babs 5.1 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Massagepraktijk Babs is bevestigd. In het geval dat er van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht. Wanneer door Massagepraktijk Babs gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Massagepraktijk Babs op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook als Massagepraktijk Babs een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
 
Artikel 6 Wijzigingen in een behandelingsperiode 6.1 Bij een consult met een vastgestelde langere looptijd behoudt Massagepraktijk Babs zich het recht voor jaarlijkse tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Massagepraktijk Babs zal de cliënt minimaal 4 weken voor het wijzigen van deze, schriftelijk of persoonlijk, de cliënt te informeren. De cliënt wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de cliënt Massagepraktijk Babs vóór de eerstvolgende behandeling van het tegendeel heeft bericht. Bovenstaande geldt niet bij vooruitbetaalde consulten of uitgegeven cadeaubonnen.
 
Artikel 7 Niet verschijnen van de cliënt 7.1 Verhindering zonder tegenbericht van de cliënt wordt te allen tijde in rekening gebracht met het volledige factuurbedrag.
 
Artikel 8 Annulering 8.1 Annulering van een consult betreffende de cliënt dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Massagepraktijk Babs gerechtigd het consult in rekening te brengen.
(Zie ook artikel 7; 7.1.). 8.2 Annulering door een bedrijf als opdrachtgever kan alleen, uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip, schriftelijk of per e-mail aan Massagepraktijk Babs worden doorgegeven. 8.3 Bij annulering gedaan door Massagepraktijk Babs zal bij een gepland consult de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor in de plaats wordt zo spoedig mogelijk een nieuw consult gepland. Vergoeding van de door Massagepraktijk Babs geannuleerde afspraak is, voor beide partijen, niet van toepassing. 8.4 Bij het annuleren van massages/lezingen of presentaties gedaan door Massagepraktijk Babs wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gepland. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn dan wordt het door de cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk docht uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de cliënt geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door Massagepraktijk Babs.
 
Artikel 9 Verantwoordelijkheden cliënt 9.1 Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid. Belangrijk voor vrouwen: Alles met betrekking tot zwangerschap dient gemeld te worden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de anamnese worden gestaakt en kan je doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt. Massagepraktijk Babs wordt nimmer aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim door de desbetreffende cliënt.
 
Artikel 10 Geheimhouding & Privacy 10.1 Massagepraktijk Babs zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.
 
Artikel 11 Dossierbeheer en Inzagerecht 11.1 Indien sprake is van een consult waarbij cliënten worden behandeld, zal Massagepraktijk Babs van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Naast Massagepraktijk Babs heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier.
 
Artikel 12 Facturering, Betaling & Cadeaubon 12.1 Elke behandeling dient na afloop contant te worden afgerekend of via een bankoverschrijving  te worden voldaan. Indien in overleg anders overeengekomen dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders & incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. Massagepraktijk Babs is gedeeltelijk vrijgesteld van btw, er wordt dan ook geen btw in rekening gebracht bij Bowen- en shiatsubehandelingen. 12.2 Massagepraktijk Babs behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen. Dit geldt niet bij vooraf betaalde consulten of uitgegeven cadeaubonnen. (Zie artikel 6; 6.1) 12.3 Massagepraktijk Babs is verplicht, voorafgaande aan de tariefsverhoging van consult(en), deze kenbaar te maken aan haar cliënten (zie artikel 6; 6.1) 12. 4 Cadeaubonnen dienen vooraf te worden voldaan. Na ontvangst van de betaling zal door Massagepraktijk Babs de cadeaubon worden verzorgd naar eigen wens en indien nodig worden verzonden. 12.5 De cadeaubon kan alleen voor het consult zoals vermeld staat ingewisseld worden bij Massagepraktijk Babs 12.6 De cadeaubon van Massagepraktijk Babs is en blijft eigendom van Massagepraktijk Babs. Het is daarom verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden of deze voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, te verstrekken. 12.7 De geldigheid van een cadeaubon is 6 maanden. 12.8 Uitgegeven cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.  
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid 13.1 Massagepraktijk Babs is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Massagepraktijk Babs kunnen worden toegerekend. 13.2 Massagepraktijk Babs geeft op geen van haar diensten garantie. 13.3 Massagepraktijk Babs draagt geen aansprakelijkheid voor enig (letsel) schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, en dan slechts tot een maximum van het bedrag van de door Massagepraktijk Babs te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. 13.4 Schade welke door cliënt veroorzaakt is aan eigendom van Massagepraktijk Babs zullen voor rekening zijn van de cliënt. 13.5 Massagepraktijk Babs is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie. (Zie ook artikel 9; 9.1) 13.6 Cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden na aanvang consult. (Zie ook artikel 2; 2.1)
 
Artikel 14 Slotbepaling 14.1 Alle zaken of bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet is voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Massagepraktijk Babs 14.2 Het logo van Massagepraktijk Babs is eigendom van Massagepraktijk Babs. Het is verboden dit logo te gebruiken, te bewerken of toe te eigenen.
 
***Herziening februari 2018***

Top