Bowen - Shiatsu - Massage Praktijk Babs

   

Fiscale voordelen

 

Kosten stoelmassage aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

De overheid stimuleert stoelmassage bij bedrijven en zorgt voor fiscaal voordeel. Stoelmassage is bij structurele inzet fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, zelfs wanneer van de medewerkers een eigen bijdrage wordt gevraagd. Ook de BTW is verrekenbaar. (*)

ARBO-verstrekkingen en stoelmassage

Vraag
Is er sprake van een vrije arbo-verstrekking, als bedoeld in artikel 43, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, als werknemers in de gelegenheid worden gesteld om een stoelmassage door een daartoe erkend bedrijf te ondergaan? Bij deze stoelmassage gaat het om drukpuntmassage ter bevordering van de lichamelijke conditie en ter voorkoming van aan het werk gerelateerde ziekten, zoals stress en RSI.

Antwoord
Een werkgever is op grond van artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 gehouden een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, waarbij de gevaren en risico's voor de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk worden beperkt. Tevens moet de werkgever op grond van artikel 4, eerste lid, van de genoemde wet een ziekteverzuimbeleid voeren, waarvan het zoveel mogelijk voorkomen van ziekte van werknemers onderdeel uitmaakt.

Het is mogelijk dat een werkgever een ARBO-plan opstelt waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt met het oog op het verkleinen van de kans dat werknemers beroepsziekten krijgen als stress, burn-out en RSI. Een ARBO-plan is overigens meer dan het de werknemer alleen maar de gelegenheid bieden van stoelmassage. Voorop staan het door de werkgever zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting over de noodzaak van het voorkomen van beroepsziekten en het aan de werknemer bieden van voldoende rustmogelijkheden. Uit een dergelijk plan kan logischerwijs voortvloeien dat bij bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig, althans gewenst is. Ten opzichte van die werknemers heeft de werkgever vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage. Hieraan is inherent dat de stoelmassage in de werktijd plaatsvindt en dat geen eigen bijdrage van de werknemer wordt gevraagd (overeenkomstig artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998).

Gelet op het voorgaande en op artikel 43, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, is een stoelmassage een vrije verstrekking, indien:

A. de werkgever een ARBO-plan heeft
B. de stoelmassage daar in redelijkheid deel van uitmaakt
C. de stoelmassage tijdens werktijd plaatsvindt
D. de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd (zie verderop voor de             uitzondering)
E. er geen sprake is van een aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer.

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, behoort, gelet op artikel 13, eerste en derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, de waarde in het economische verkeer van de stoelmassage, verminderd met een eventuele werknemersbijdrage, tot het loon.

Zie ook de handleiding loonbelasting 2002, pagina 119, onder punt 17,4 ‘arboverstrekkingen’.

Ook aftrekbaar met eigen bijdrage van de medewerkers

Kosten aftrekbaar, zelfs indien een eigen bijdrage aan de medewerkers wordt gevraagd.

De opmerking `eigen bijdrage' geeft aan, dat de vrije verstrekking pas gaat tellen, wanneer de eigen bijdrage wordt afgetrokken.
De stoelmassage kost b.v. 18 euro per behandeling, en de werknemer draagt 8 euro zelf bij, dan is er wel sprake van een vrije verstrekking van 10 euro per behandeling. Nu is het van belang of er sprake is van een aanmerkelijke privé-besparing. Er is volgens de handleiding 2002 van de belastingdienst eerst sprake van aanmerkelijke privé-besparing, indien de privé-uitgaven van de werknemer, op jaarbasis, 454 euro minder zijn dan de privé-uitgaven van werknemers die met hem vergelijkbaar zijn.
Uitgaande van de bovengenoemde situatie bedraagt het privé-voordeel van de werknemer, indien de massage van b.v. 18 euro per behandeling overeenkomt met de waarde in het economisch verkeer, wat aannemelijk is, minder dan 454 euro. Immers, uitgaande van een behandeling eens per week, is er sprake van ca. 45 behandelingen per jaar, zodat het privé-voordeel van de werknemer maximaal 45 x 10 euro = 450 euro bedraagt.
Dus zorg ervoor dat je als werkgever dan onder de 454 euro blijft."

BTW aftrek voorbelasting; afnemer prestatie; stoelmasseur

 

Bron: www.minfin.nl

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein verbruiksbelastingen

Besluit van 30 januari 2002, nr. CPP2002/292M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag:
Een ondernemer sluit met een masseur contracten af, waarbij de masseur tegen betaling massage verricht bij werknemers, met het doel stressgerelateerde klachten op de werkplek weg te nemen of te verminderen. De spanningen kunnen aanleiding geven tot klachten zoals bijvoorbeeld rugklachten, RSI en/of een algemeen verminderd welzijnsgevoel. Teneinde deze klachten te verminderen worden hoofd, nek, schouders, armen en handen gemasseerd. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats op de werkplek, in een speciaal daarvoor ontworpen stoel. Per behandeling wordt een bedrag aan de werkgever in rekening gebracht.
A. Is de ondernemer de afnemer van de onderhavige prestatie? zo ja,
B. Kan hij de voorbelasting ter zake in aftrek brengen? zo ja,
C. Is het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: het BUA) van toepassing?

Antwoord:
A. De werkgever contracteert en betaalt de masseur. De werkgever kan gelet op het contract met de masseur en het genot dat hij van de prestaties heeft, worden aangemerkt als de afnemer van de prestaties.
B. De ondernemer heeft om die reden op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van voorbelasting.
C. De massages hebben onder meer tot doel spanningen weg te nemen en het algemene welzijnsgevoel van de werknemers te bevorderen. De werknemers kunnen met deze massage (ook buiten de werksfeer om) gebaat zijn. Dit mogelijke consumptieve element acht ik onder de gegeven omstandigheden evenwel volstrekt ondergeschikt aan het belang dat de werkgever daarvan heeft. De werkgever hoopt en verwacht immers dat door de massages ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De massagediensten zijn derhalve geen personeelsvoorzieningen zoals bedoeld in het BUA, zodat de aftrek van voorbelasting niet wordt uitgesloten.

 

BTW en non-profit organisaties

Non-profit organisaties kunnen de btw in mindering brengen op hun loonheffing.

EU-subsidies

Er worden ook EU-subsidies door de overheid toegekend aan bedrijven en instellingen die pilots voor massage op de werkplek willen om het ziekteverzuim te stabiliseren. De subsidie kan oplopen tot 100% van de kosten. Voor overheidsinstellingen bestaat een arbo-convenant. De wegen naar subsidie zijn echter ingewikkeld en tijdrovend. U kunt hiervoor het beste een subsidiespecialist inschakelen.

 

*Alle fiscale gegevens zijn naar eer en geweten opgesteld, maar wetten en regels veranderen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien de fiscale gegevens niet blijken te kloppen.

Bedrijfsmassage 

 

Top